Bán và cho thuê trang phục chú hề cho biểu diễn sân khấu , hoạt náo sự kiện …